PRAWO KARNE:
Zakres spraw karnych obejmuje m. in.:
• prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego;
• obrona oskarżonego / obwinionego w postępowaniu sądowym;
• reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym, karnym, o ułaskawienie;
• reprezentowanie interesów oskarżycieli prywatnych oraz oskarżycieli posiłkowych;
• udzielanie porad prawnych;

PRAWO CYWILNE:
Zakres spraw cywilnych obejmuje m. in.:
• udzielanie porad prawnych;
• sporządzanie i składanie pism procesowych;
• reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z wypadków komunikacyjnych (drogowych), sprawy frankowe, zasiedzenie, rozgraniczenie, porządkowanie ksiąg wieczystych, zniesienie współwłasności;
• reprezentowanie w trakcie postępowania egzekucyjnego.

PRAWO SPADKOWE:
Zakres spraw spadkowych obejmuje m. in.:
• przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku;
• reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach dot. m. in. testamentu, zachowku itp.;

PRAWO RODZINNE:
Zakres spraw rodzinnych obejmuje m. in.:
• udzielanie porad prawnych;
• sporządzanie i składanie pism / wniosków procesowych;
• reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach rozwodowych, o separację, o alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku wspólnego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:
Zakres spraw administracyjnych obejmuje m. in.:
• porady prawne we wszystkich dziedzinach związanych z prawem administracyjnym;
• reprezentowanie w sprawach z organami administracji, w tym również w zakresie odwołań i postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
• reprezentowanie przed sądami administracyjnymi.

PRAWO KANONICZNE:
• świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego;
• pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz – po uprzednim zatwierdzeniu przez Trybunał Kościelny – reprezentacji przed tym Trybunałem (uprawnienie do pełnienia funkcji adwokata kościelnego).